ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ

हಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯು (“ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ”) MyAgriGuru (“MyAgriGuru” “ನಾವು,” ಅಥವಾ “ನಮಗೆ”) ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹಾ ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000 ಮತ್ತು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ).

ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನೀತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಳಸಲು, ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ:
ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಈ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ.

ಕೇವಲ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯು ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.


 1. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹ

  ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯು ನಿಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಇದು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

  ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಆಪ್ಡೌ ನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ, “ಹೌದು” ಅಥವಾ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಪ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಮಗೆ ಅನಾಮಧೇಯರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನೀವು ಈಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ URL (ಈ URL ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ), ನೀವು ಮುಂದಿನ ಯಾವ URL ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ (ಈ URL ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ), ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಐಪಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

  ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪುಟದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಪ್ರಚಾರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ "ಕುಕೀಸ್" ನಂತಹ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. "ಕುಕೀಸ್" ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಫೈಲ್‌ಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಕುಕೀ" ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬಹುದು.

  ಒಂದು ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಸಹಾ ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕುಕೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಕೀಗಳು "ಸೆಷನ್ ಕುಕೀಗಳು" ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

  ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇರಿಸಲ್ಪಡುವ "ಕುಕೀಸ್" ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಕೀಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

  ನೀವು ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

  ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಳಾಸ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ /ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ /ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾವತಿ ಸಾಧನಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

  ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಚಾಟ್ ರೂಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂದೇಶ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ಆರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

  ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪತ್ರಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

  ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇತರ ಪಾವತಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂವಾದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಂವಹನ /ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು /ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

 2. ಜನಸಂಖ್ಯಾ/ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೇಟಾ/ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆ

  ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಬಳಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು; ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು; ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು; ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು; ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು; ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು; ದೋಷ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು; ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು; ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

  ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

  ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ IP ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾ ನಿಮ್ಮ IP ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ಐಚ್ಛಿಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ (ಪಿನ್ ಕೋಡ್, ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ) ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಕುಕೀಸ್

"ಕುಕೀ" ಎನ್ನುವುದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್‌ನಿಂದ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಆ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಓದಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಕುಕೀಸ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುಕೀಗಳು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

 1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಂಚಿಕೆ

  ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ; ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಬಹು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ; ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವ, ಜಂಟಿ ಅಥವಾ ಸಹ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು, ಏಜೆಂಟರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಅಂತಹ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

  ಸಮನ್ಸ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು: ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು; ಜಾಹೀರಾತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಯವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು; ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು.

  ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಥವಾ ಮರು-ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಯೋಜನೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಾವು (ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳು) ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು (ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿತ ಘಟಕ) ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

  ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

 2. ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು

  ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್‌ ಆಗಿರುವ ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು/ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ MyAgriGuru ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 3. ಭದ್ರತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

  ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ನಷ್ಟ, ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವರ್‌ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯು ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

 4. ಆಯ್ಕೆ/ಹೊರಗುಳಿಯುವುದು

  ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ (ಪ್ರಚಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್-ಸಂಬಂಧಿತ) ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ MyAgriGuru ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, [email protected] ಅಥವಾ [email protected]ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

 5. MyAgriGuru ಆಪ್‌/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು

  ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ) ಬಳಸಬಹುದು.

 6. ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ

  ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದಂತೆ, ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಪ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ.

  ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

 7. ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000 ಮತ್ತು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

  [email protected]; Mahindra Agri Solutions Limited, 5th Floor, EPU Building, Gate No. 4, Akurli Road, Kandivali (E), Mumbai 400 101.